Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN (per 01-01-2022)

Artikel 1. Algemeen

 • DE VERHUURDER (J. Straver) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
 • DE VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door buren en het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
 • Evenmin kan DE VERHUURDER verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, elektriciteit of WIFI en het gebrek aan zonne-uren en/of gebrek of teveel aan regenval.
 • DE VERHUURDER wijst elke verantwoordelijkheid af voor:
  • Letsel ontstaan door het gebruik maken van de faciliteiten van Vakantiehuis Jalon (b.v. zwembad),
  • Verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig,
  • Kosten voortvloeiend uit het niet op tijd kunnen bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging of andere oorzaken.

Artikel 2: Reserveren en prijs

 • Een reservering is geldig vanaf het moment dat DE VERHUURDER de vereiste (aan)betaling heeft ontvangen.
 • De (aan)betaling houdt tevens in dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in het formulier “Huurvoorwaarden en Privacyverklaring” en met de omschrijving van de woning die de huurder heeft gehuurd.
 • De prijzen van uw boeking zijn berekend in EURO’S en zijn per woning, per week of andere periode. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen.
 • Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, gasverbruik voor verwarming, borgsom enz. zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Betaling van de huurprijs

 • Voor iedere reservering dient een aanbetaling van 30% van de totale prijs te worden gedaan. Gelieve deze aanbetaling PER OMGAANDE te voldoen aan de VERHUURDER (dagtekening huurovereenkomst).
 • Indien de reservering minder dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per omgaande voldaan te worden (dagtekening huurovereenkomst).
 • De boeking is dus pas definitief als de (aan)betaling of het bewijs van de (aan)betaling door de VERHUURDER is ontvangen.
  Heeft de aanbetaling of het versturen van het bewijs van de aanbetaling de dag van het verzenden van de huurovereenkomst niet plaats gevonden, dan heeft de VERHUURDER het recht om het vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • De (aan)betaling houdt tevens in dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de voorwaarden zoals gesteld in bijgaand formulier “Huurvoorwaarden” en “Privacyverklaring” van Vakantiehuis Jalon.
 • Het restant (70%) dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantiehuis door DE VERHUURDER zijn ontvangen. Indien deze betaling niet heeft plaats gevonden, zal de verhuurder een email/App sturen met het verzoek het restant per omgaande te betalen.
  Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. DE VERHUURDER heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden. 
  Denkt u daarom aan het afsluiten van een annuleringsverzekering!
 • Na ontvangst van de volledige huurprijs, wordt alle noodzakelijke informatie betreffende bv. routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de persoon die de ontvangst regelt aan de HUURDER toegestuurd.

Artikel 4: Annulering door de huurder

 • Elke annulering moet schriftelijk (aangetekend), per email (bewijs leesbevestiging verhuurder) of per WhatsApp aan DE VERHUURDER worden gemeld.
 • DE VERHUURDER brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
  • Bij annulering tot 8 weken vóór de boekingsdatum, vindt van de aanbetaling van 30% GEEN restitutie plaats.
  • Bij annulering vanaf 8 weken vóór de boekingsdatum bent u het VOLLEDIGE huurbedrag verschuldigd (SOM: A+B+D).
  • De borgsom wordt binnen 2 weken teruggestort op het door u aangegeven rekeningnummer.
  • Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.
   Denkt u daarom aan het afsluiten van een annuleringsverzekering!

Artikel 5: Annulering door DE VERHUURDER

 • Indien door onvoorziene omstandigheden DE VERHUURDER een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de restitutie van aanbetalingen per omgaande plaatsvinden.
 • Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal DE VERHUURDER bovendien een extra bedrag van 20% van de huurprijs betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6: Klachten en geschillen

 • Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van het vakantiehuis mondeling wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantiehuis iets ernstigs voordoet.
 • Indien de huurder weigert bezit te nemen van het vakantiehuis, omdat de staat van het huis niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met DE VERHUURDER. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.
 • De huurovereenkomst moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit de huurovereenkomst zouden kunnen rijzen, vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 7: Omschrijving

 • Alle losbladige informatie of informatie op de internetsite van DE VERHUURDER betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen, zijn te goeder trouw verstrekt.
 • Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder DE VERHUURDER hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.
 • Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van DE VERHUURDER.

Artikel 8: Aankomst en vertrek

 • De aankomst in Vakantiehuis Jalon vindt normaliter plaats tussen 16.00 en 18.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.
 • Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch of via WhatsApp contact op te nemen met DE VERHUURDER teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.
 • Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan DE VERHUURDER niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van het vakantiehuis op het moment dat de huurder ter plekke arriveert.
 • Het vakantiehuis dient uiterlijk om 10.00 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 9: Maximum aantal bewoners

 • In het vakantiehuis mogen niet meer personen verblijven, dan het aantal personen vermeld onder ‘HUURPERIODE’ in de huurovereenkomst (max. 6 persoenen), tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door DE VERHUURDER.
 • Indien het aantal overschreden wordt, kan DE VERHUURDER de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen, waarbij het recht op schadevergoeding is uitgesloten.
 • Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van DE VERHUURDER toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de borgsom. De extra personen dienen alsnog onmiddellijk het vakantiehuis te verlaten, waarbij het recht op schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 10: Huisdieren

 • Het is in de vakantiewoning niet toegestaan om huisdieren mee te nemen

Artikel 11: Roken

 • Roken is in de vakantiewoning NIET toegestaan.

Artikel 12: Borgsom

 • De huurder is verplicht de vakantiewoning met de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid en netheid te behandelen. Hij dient alle schade die tijdens de huurperiode ontstaat direct bij DE VERHUURDER te melden en te vergoeden.
 • De borgsom van € 250,00 of € 400,00 wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 13:Bijkomende kosten

 • Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen.
 • De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huursom inbegrepen.

Artikel 14: Schoonmaak

 • Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan DE VERHUURDER te melden.
 • Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.
  Hiermee wordt voorkomen dat extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
Translate »
Chat openen
Vragen? Stel ze gerust!
Hola,
Meer informatie nodig?
Stel je vraag over Vakantiehuis Jalon en we antwoorden zo snel mogelijk!
Groet,
Judith